20 09/2017

Tiến Độ Thi Công Dự Án Khách Sạn Libra (14/09 - 18/09/2017)

  • Ngày 14-09-2017
Chuyển thép về công trình Chuyển thép về công trình Chuyển thép về công trình
 
Đào đất hố móng và lắp đặt hệ Shoring Đào đất hố móng và lắp đặt hệ Shoring  

 

  • Ngày 15-09-2017
Đào đất hố móng Đào đất hố móng Đào đất hố móng
Đào đất hố móng Đào đất hố móng Đào đất hố móng

 

  • Ngày 16-09-2017
Đào đất hố móng Xử lý nước ngang Đào đất hố móng
Đào đất hố móng Đục đầu cọc D1200 Đục đầu cọc D1200
Đục đầu cọc D1200 Gia công cốt thép Làm mặt bằng đáy hố móng

 

  • Ngày 17-09-2017
Đào đất hố móng Đào đất hố móng Đào đất hố móng Đào đất hố móng
 
Đào đất hố móng Đào đất hố móng Xây chèn gạch giữa các cọc tường vây  

 

  • Ngày 18-09-2017
Đào đất hố móng Đào đất hố móng Đào đất hố móng Đào đất hố móng
Đào đất hố móng Đào đất hố móng Đào đất hố móng Đào đất hố móng
   
Đào đất hố móng Đào đất hố móng