20 09/2017

Tiến Độ Thi Công Dự Án Khách Sạn Libra (08/09 - 13/09/2017)

 

  • Ngày 08-09-2017  

 Khoan giếng hạ mực nước ngầm

Đào và vận chuyển đất

Đào và vận chuyển đất

  • Ngày 09-09-2017

Xây chèn gạch giữa các cọc tường vây

Đục đầu cọc D1200

Đào đất hố móng

Đào đất hố móng

Ép U100

Vệ sinh cọc tường vây

Xây chèn gạch giữa các cọc tường vây

Ép U100

  • Ngày 10-09-2017

Xây chèn gạch giữa các cọc tường vây

Đào đất hố móng

Đào đất hố móng

Đào đất hố móng

 

Đào đất hố móng

Đào đất hố móng

Đục đầu cọc D1200

 

  • Ngày 11-09-2017

Đào đất hố móng

Xây chèn gạch giữa các cọc tường vây

Đào đất hố móng

Đào đất hố móng

Đào đất hố móng

Đục đầu cọc D1200

  • Ngày 12-09-2017

Đào đất hố móng

Xây chèn gạch giữa các cọc tường vây

Đào đất hố móng

Đào đất hố móng

Đào đất hố móng

Đục đầu cọc D1200

  • Ngày 13-09-2017

Đào đất hố móng

Đào đất hố móng

Đào đất hố móng

Đào đất hố móng

Đào đất hố móng

Đào đất hố móng

Đào đất hố móng

Lắp đặt hệ Shoring